Wat is P2P Terugkoopgarantie?

P2P terugkoopgarantie is een mechanisme binnen peer-to-peer leningen waarbij de leningverstrekker belooft de investering van de geldschieter terug te kopen, inclusief de opgebouwde rente, als een lener in gebreke blijft met de terugbetalingen. Dit wordt vaak geactiveerd wanneer de betalingen meer dan 60 dagen vertraagd zijn, maar dit verschilt per platform​​​​.

De terugkoopgarantie wordt door veel Europese P2P leenplatformen gebruikt als middel om nieuwe investeerders aan te trekken.

Wat we behandelen

 • Hoe werkt de terugkoopgarantie?
 • Zijn er risico’s bij de terugkoopgarantie?
 • Verschillende terugkoopgaranties
 • Hoe kan je risico spreiden?
p2p terugkoopgarantie

Hoe werkt de terugkoopgarantie?

De werking van de P2P terugkoopgarantie is een proces dat investeerders beschermt tegen wanbetaling door leners. Verschillende online platformen geven deze garantie. Hier is hoe het in detail werkt:

 1. Activeringstermijn: De garantie wordt meestal actief na een specifieke periode van betalingsachterstand, vaak vastgesteld op 60 dagen. Dit betekent dat als een lener niet aan de betalingsverplichtingen voldoet binnen deze termijn, de garantie van kracht wordt.
 2. Terugkoopactie: Zodra de activeringstermijn is verstreken, neemt de leningverstrekker (ook bekend als de loan originator) de verantwoordelijkheid om in te grijpen. De leningverstrekker zal de investering van de geldschieter terugkopen, wat inhoudt dat de hoofdsom van de lening wordt terugbetaald aan de investeerder.
 3. Betaling van Rente: Naast de hoofdsom betaalt de leningverstrekker ook de opgebouwde rente tot aan de dag van terugkoop. Dit betekent dat de investeerder niet alleen zijn geïnvesteerde kapitaal terugkrijgt, maar ook de rente die hij zou hebben verdiend als de lening volgens plan was terugbetaald.
 4. Afhandelingsproces: De praktische uitvoering van de terugkoopgarantie kan variëren per platform. Sommige platformen kunnen automatisch de terugkoop uitvoeren, terwijl andere wellicht een handmatige actie van de investeerder vereisen.

Deze werkwijze biedt een extra laag van bescherming voor particuliere leningen, maar het is essentieel om te begrijpen dat de betrouwbaarheid van de terugkoopgarantie afhankelijk is van de financiële stabiliteit en betrouwbaarheid van de leningverstrekkers.

De meeste platformen bieden een terugkoopgarantie, maar er bestaat ook platform zonder terugkoopgarantie. We hebben hieronder een aantal platformen opgesomd:

PlatformTerugkoopgarantie
Peerberry Ja, na 60 dagen vertraging in betaling​​.
RobocashJa, na 30 dagen vertraging in betaling​​.
EsketitJa, met zowel een terugkoopgarantie als een groepsgarantie op leningen​​.
MintosJa, 99% van de leningen komen met een terugkoopverplichting, effectief na 60 dagen vertraging​​.
LandeNee, biedt geen terugkoopgarantie voor graan- of vastgoedprojecten, maar heeft andere vormen van zekerheid​​.

Let op: De Mintos terugkoopverplichting is niet hetzelfde als de terugkoopgarantie, het kan mogelijk zijn dat je beleggingen niet volledig beschermd zijn.

Risico’s om mee te nemen

De P2P Terugkoopgarantie biedt weliswaar een zekere mate van bescherming, maar het is goed om bewust te zijn van de risico’s:

 • Risico van Wanbetaling: Zelfs met de garantie kan het gebeuren dat leners hun verplichtingen niet nakomen. Dit risico wordt enigszins geminimaliseerd, maar niet volledig uitgesloten.
 • Platformrisico: De financiële stabiliteit en reputatie van het P2P-platform zijn essentieel. Platforms kunnen variëren in betrouwbaarheid en efficiëntie bij het beheren van terugkoopgaranties.
 • Risico van de Leningverstrekker: De financiële gezondheid van de leningverstrekkers speelt een cruciale rol. Slechte prestaties of financiële problemen bij deze partijen kunnen de effectiviteit van de terugkoopgarantie ondermijnen.
 • Risico van Overmacht: Er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals een economische crisis of wettelijke veranderingen, die de mogelijkheid van de leningverstrekker om de terugkoopgarantie na te komen, beïnvloeden. Deze omstandigheden van overmacht liggen buiten de controle van zowel de investeerder als de leningverstrekker en kunnen leiden tot het niet kunnen nakomen van de garantie.

Verschillende Typen Terugkoopgaranties

P2P-leningen bieden diverse vormen van terugkoopgaranties en unieke benaderingen voor vastgoedinvesteringen.

Traditionele Terugkoopgaranties

De meest voorkomende is de standaard terugkoopgarantie, waarbij zowel het geïnvesteerde kapitaal als de verschuldigde rente wordt gedekt na een bepaalde periode van niet-betaling. Er zijn ook variaties zoals kapitaal terugkoopgarantie, die alleen het kapitaal dekt, de gedeeltelijke terugkoopgarantie, die slechts een deel van het kapitaal dekt, en de betalingsgarantie terugkoop, waarbij de garantieverstrekker de aflossingen blijft betalen. Een andere variant is het voorzieningsfonds voor terugkoop, een fonds gevoed door bijdragen van investeerders of leners voor compensatie bij wanbetaling.

Vastgoedgerichte P2P-Investeringen

Vastgoedgerichte P2P-platformen hanteren een andere benadering dan de traditionele terugkoopgarantie. Zij gebruiken het vastgoed zelf als ‘First’ of ‘Second Rank Security’ onderpand. In geval van wanbetaling door de lener kan het onderpand worden verkocht om de investeerders terug te betalen, wat een extra zekerheid biedt door de waardevolle en tastbare aard van het vastgoed. Dit liquidatieproces kan echter langer duren dan een traditionele terugkoopgarantie vanwege de tijd nodig voor de verkoop van vastgoed.

Door deze verschillende benaderingen te begrijpen, kunnen investeerders beter geïnformeerde keuzes maken die passen bij hun risicotolerantie en investeringsdoelen in de wereld van P2P-leningen.

buyback guarantee

Belang van Diversificatie

Diversificatie is belangrijk bij particuliere leningen, zeker als het gaat om terugkoopgaranties. Dit is belangrijk vanwege verschillende redenen:

 • Vermindering van Risicoconcentratie: Door te investeren over verschillende platforms, landen en loan originators, spreidt een investeerder het risico. Dit vermindert de impact van mogelijke wanbetalingen of financiële problemen bij een enkele leningverstrekker of platform.
 • Balans in Rendement en Risico: Diversificatie helpt bij het balanceren van de risico-rendement verhouding. Investeringen in verschillende geografische locaties en leningtypes kunnen verschillende risiconiveaus en rendementsprofielen hebben.
 • Bescherming tegen Platformspecifieke Risico’s: Door te spreiden over meerdere platforms, verkleint men de impact van platformspecifieke risico’s zoals operationele problemen of faillissementen.

Let op: Een terugkoopgarantie is niet altijd een betrouwbare vorm van bescherming voor je beleggingen. Er zijn gevallen waarin platformen, soms zelfs frauduleuze platformen, deze garantie hebben aangeboden terwijl ze tegelijkertijd het geld van beleggers weg haalden.

Rendementsperspectief

 • Rendement versus Risico: Hogere rendementen gaan vaak gepaard met hogere risico’s. Investeerders dienen zich bewust te zijn dat hoge rendementen niet gegarandeerd zijn en dat het belangrijk is om het bijbehorende risico te overwegen.
 • Diversificatie: Door te diversifiëren over verschillende leningen en betrouwbare platformen kunnen investeerders hun risico spreiden en hun kansen op een stabiel rendement vergroten.

Bij P2P-leningen met een terugkoopgarantie is het belangrijk om een balans te vinden tussen hogere rendementen en risicobeheer. Een grondige analyse en zorgvuldige keuze van leningen en platformen zijn cruciaal voor verstandige investeringsbeslissingen.

Europese en Buitenlandse P2P Platformen

Als Nederlandse investeerder kun je kiezen voor Europese en buitenlandse P2P-platformen. Bij deze keuze is de terugkoopgarantie een sleutelfactor. Deze garantie beschermt je tegen wanbetaling door leningen terug te kopen bij wanprestatie. Let wel op valutarisico’s bij investeringen in niet-Euro valuta.

Zorg ervoor dat je kiest voor platformen met duidelijke informatie over hun terugkoopgarantie en die goede klantenservice bieden in het Engels of Nederlands. Dit helpt bij het navigeren door de regelgeving en belastingregels die van toepassing zijn op het betreffende platform.

Veel gestelde vragen

Wat is een P2P Terugkoopgarantie?

Een P2P terugkoopgarantie is een mechanisme waarbij de leningverstrekker belooft de investering van de geldschieter terug te kopen, inclusief opgebouwde rente, als een lener in gebreke blijft met de terugbetalingen. Dit wordt vaak geactiveerd wanneer de betalingen meer dan 60 dagen vertraagd zijn.

Verwijdert een Terugkoopgarantie Alle Investeringsrisico’s?

Nee, hoewel het enige bescherming biedt, elimineert de terugkoopgarantie niet alle risico’s. Het risico verschuift naar de leningverstrekker, en als zij failliet gaan, wordt de garantie mogelijk niet nagekomen.

Hoe Werkt de Terugkoopgarantie?

Als een lener in gebreke blijft, en de lening wordt meer dan een bepaalde periode (bijv. 60 dagen) achterstallig, koopt de leningverstrekker de lening terug en betaalt het hoofdbedrag plus opgebouwde rente terug aan de investeerder.

Wat Zijn de Verschillende Typen Terugkoopgaranties?

Er zijn verschillende typen, waaronder standaard, kapitaal, gedeeltelijk, betalingsgarantie en voorzieningsfonds terugkoopgaranties, elk met unieke kenmerken.

Hoe Kunnen Leningverstrekkers Verliezen door Wanbetalingen Financieren?

Leningverstrekkers passen rentetarieven aan op basis van gemiddelde wanbetalingsrisico’s in hun markt. Een deel van de opbrengsten van de leningen gaat naar het platform, investeerders en leningverstrekkers om operationele kosten, wanbetalingen en winsten te dekken.